אי קיו אס הידראוליקה והנדסה

משאבותומנועיםהידראוליים

משאבותהידראוליותמהוותאתאחדמהרכיביםהחיונייםוחשוביםביותרבפעולהשלמערכתבתעשייההכבדהוהקלה . 
הןמאפשרותתנועהשלרכיביםגדוליםוכבדיםבמיוחדבאמצעותניצולשטחקטןוזאתעלידייצירתלחץדחיקהשאיבהויניקהאשרממנונוצרתאנרגיה.


אילוסוגימשאבותהידראוליותמוצעות:


משאבותבוכניותמשאבותהמורכבותמבוכנהצילינדרשסתומייניקהמבצעותאתפעולתהשאיבהבאמצעותהגדלהוהקטנהשלנפחהחללבומאוחסןהנוזלמאפשרותפעולותשלדחיסהויניקהמתאימותלתעשייתהשמניםחומריהסיכהוהדלקריקוןאגנישמניםמשמשות  כמשאבותהידראוליותבכחפניאומטי
משאבותכנפייםאלומשאבות "סכינים " , אשרדוחקותומרחיבותאתהנוזלובכךיוצרותאתפעולתהשאיבהמתאימותלתעשייהמשאיותוציודמכניהנדסי
משאבותגלגלישינייםמאפשרותפעולתשאיבהודחיסהבאמצעותריחוקוקירובביןגלגליהשינייםהממוקמיםבביתהמשאבההמשאבותהןבעלותפעולהשליניקהעצמיתמתאימותלתעשייתהשמניםהדלקוחומריהסיכה.

מההמחירהמוצעבשוקלמשאבותהידראוליות?


המחירמושפעמסוגהמשאבהידניתחשמליתידניתבוכניתגלגלישינייםועוד,  ארץהייצורעלויותהיבוא (במידהומיוצרותבחו"לעלויותהובלהוכדומה
כמוכןבמידהומדוברבמשאבותאשרבוצעלהםתכנוןפרטילביתהעסקמחירןיהיהבהתאם.
משאבותהידראוליותמחירלמשאבהידניתיהיהבסביבותה 400-500 ללאמע"ממשאבותהמשמשותבעיקרלבדיקתלחץמים.
משאבותידניות  בוכניות  מגיעותכברלמחירשלמעל 1500 לאכוללמע"מ 
חשובלוודאשהגורםממנורוכשיםאתהמשאבההואנציגרשמישלחברתייצורהמשאבותאושהואבעצמומייצררכיבימשאבה , ומבצעלהםבדיקה "יבשהבאמצעותמיתקןהרצהאוטומטילבדיקתמשאבותומנועיםהידראולייםבוכנותומערכותהידראוליותאחרות
כמוכןשמוצעתאחריותבמסגרתהרכישהושקייםצוותמקצועישיכוללתמוךבמקרהבונדרשתהדרכתמוצרהדרכתעלאופןהשימושוטיפולבתקלות.

להתרשמותממגווןהמשאבותבאתרהביתשלאייקיואסלחצו כאן

אייקיואסמוביליםכשניעשוריםבתכנוןפיתוחייצורוהרכבהשלמערכותבתחוםההידראוליקהוהפניאומאטיקהתחתקורתגג.

פנו עוד היום לחברת איי קיו אס הידראוליקה והנדסה באמצעות אתר האינטרנט - http://www.iqshy.co.il/ או בטלפון – 04-8400303. נשמח לעזור ולייעץ

l1
l2
l3
l4
l5
l6
l7
l8
l9
i300x200-crop-90-l5
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

אודות החברה

אי. קיו .אס הידראוליקה עוסקת בתכנון וייצור של מערכות הידראוליות ומכניות לתעשייה וכן בפיתוח של מוצרים ע"פ דרישה כולל בניית דגמים.
החברה משפצת בוכנות, מנועים, משאבות, סלקטורים, יחידות כוח, מכבשים ובלוקים הידראוליים.

 

יצירת קשר

כתובת - גיימס ואט 7, מפרץ חיפה
טלפון • 8400303- 04
פקס  •  04-8400539
מייל Yossi@iqshy.co.il