אי קיו אס הידראוליקה והנדסה

משאבתגלגלישיניים

משאבתגלגלישינייםהידראולית (גג"שמהווהחלקמרכזיבמערכותכחהיאמאפשרתאתפעולתהשאיבההדחיסהוהיאבעלתיכולתלפעולתהיניקהבאופןעצמאי
משאבהמסוגזהמתאימהלתעשיותהידראוליותותעשיותחומריהדלקהשמןוהסיכה

מהומבנהמשאבתגלגלישיניים?


משאבותגלגלישינייםבנויותמ 3 חלקיםמרכזיים: 2 גלגליםוביתמשאבה.
כאשרבין 2 הגלגליםמתקייםקשרשלתלותהאחתמניעוהשנימונעוהםממוקמיםבתוךביתהמשאבהבעל 2 הפתחיםפתחלכניסהנוזלשאוב ( יניקה ) ופתחליציאתהנוזל (לחץ ) .

כיצדתורםמבנההמשאבהלפעולתהשאיבהעצמה
הנוזלהנשאבעוברבהיקפיהגלגליםכאשרפעולתהשאיבהמתאפשרתבאמצעותהתרחקותביןגלגליהשינייםהשוניםכךשנוצרתתלחץופעולתהדחיסהנוצרתמהתנאיםההפוכיםהתקרבותביןגלגליהשינייםאשריוצריםעל-לחץ.

לאילופונקציותמותאמותמשאבותגלגלישיניים?


"
המחולביןגלגליהשינייםיוצרמצבשלזרימהאחידהשלהנוזל.
ניתןאףלשאובנוזליםבעלימרקםצמיגיגבוהולכןמשאבותגלגלישינייםמתאימותבמיוחדלתעשייתהשמניםוהדלק.
עקביכולתויסותהלחץמשאבותגלגלישינייםמותאמותבמיוחדלתחוםההידראוליקה.
מחירןזוליחסיתוהןבעלותיכולתיניקהעצמית.

אייקיואסמוביליםכשניעשוריםבתכנוןפיתוחייצורוהרכבהשלמערכותבתחוםההידראוליקהוהפניאומאטיקהתחתקורתגגפנו עוד היום לחברת איי קיו אס הידראוליקה והנדסה באמצעות אתר האינטרנט - http://www.iqshy.co.il/ או בטלפון – 04-8400303. נשמח לעזור ולייעץ

l1
l2
l3
l4
l5
l6
l7
l8
l9
i300x200-crop-90-l5
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

אודות החברה

אי. קיו .אס הידראוליקה עוסקת בתכנון וייצור של מערכות הידראוליות ומכניות לתעשייה וכן בפיתוח של מוצרים ע"פ דרישה כולל בניית דגמים.
החברה משפצת בוכנות, מנועים, משאבות, סלקטורים, יחידות כוח, מכבשים ובלוקים הידראוליים.

 

יצירת קשר

כתובת - גיימס ואט 7, מפרץ חיפה
טלפון • 8400303- 04
פקס  •  04-8400539
מייל Yossi@iqshy.co.il